Informatie

Zonder verwijzing van de huisarts

U heeft zich bij onze praktijk voor fysiotherapie gemeld en wilt graag een fysiotherapeut consulteren zonder verwijzing van een huisarts of specialist. Deze mogelijkheid bestaat vanaf 01 januari 2006. Belangrijk voor u om te weten dat:

 • de eerste afspraak bestaat uit een screening 
 • de screening een gesprek is over uw klacht en uw gezondheidssituatie waarna wij bepalen of verder fysiotherapeutisch onderzoek/behandelng hier wenselijk is... 
 • er eventueel een beperkt lichamelijk onderzoek plaats vindt tijdens de screening... 
 • de screening ongeveer 15 minuten duurt.... 
 • er kosten verbonden zijn aan deze screening.... 
 • deze kosten worden door uw aanvullende verzekering betaald; heeft u deze aanvullende verzekering niet (of niet voldoende...) dan zult u de kosten zelf contant dienen te voldoen... 
 • voor sommige verzekeraars deze screening als een behandeling telt en zodanig in mindering wordt gebracht op het totale aantal te vergoeden behandelingen fysiotherapie... 
 • uw huisarts, wanneeer u daar toestemming voor geeft, door ons van de uitslag van de screening op de hoogte wordt gebracht.... 
 • indien uit de screening blijkt dat fysiotherapie een adequate behandelvorm is, er een afspraak voor een onderzoek/behandeling volgt.... 
 • de mogelijkheid bestaat dat het vervolgonderzoek aansluitend aan de screening plaatsvindt... 
 • dit onderzoek dan naast een lichamelijk onderzoek en functietesten het maken van een behandelplan omvat... 
 • u natuurlijk uw eventuele voorkeur voor een behandelaar kenbaar kunt maken.

Wat doet een fysiotherapeut

De fysiotherapeut is de deskundige wat betreft het menselijk bewegingsapparaat. Hij/zij behandelt patiënten die in het dagelijks leven belemmerd worden bij het bewegen. Dit geldt voor pijnklachten in het bewegingsapparaat, voor bewegingsbeperkingen, loop- en evenwichtsproblemen, maar ook voor conditionele problematiek als gevolg van bijvoorbeeld longaandoeningen. De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten, na verwijzing van een arts, maar met ingang van 2006 ook wanneer men zich rechtstreeks aanmeldt (Direkte Toegankelijkheid Fysiotherapie). In het laatste geval vindt er wel eerst een screening plaats door de fysiotherapeut, om na te gaan of het gepresenteerde klachtenbeeld behandelbaar is met fysiotherapie. Indien de patiënt toestemming geeft, vindt er een rapportage plaats naar de huisarts.Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie, massage en eventuele gebruikmaking van specifieke apparatuur, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden.De behandeling kan verschillende doelen hebben; bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Ook begeleiden om met een beperking of pijn te leren omgaan en er zo goed mogelijk mee te leren leven hoort hierbij.De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten.De fysiotherapeut baseert zijn werkwijze zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en onderzoek en vertaalt die kennis in zijn praktijk.